Bližší podmínky výkonu rybářského prava na revírech VÚS ČRS Ostrava

29.03.2010 13:29

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech VÚS ČRS Ostrava

Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2010 – 2012 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2010 a tyto bližší podmínky výkonu rybářského práva jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 10. 8. 2009.


REVÍRY PSTRUHOVÉ

 1. Roční úlovek je omezen na 50 ks vyjmenovaných druhů ryb (Po, Li, K – nebo jejich kombinace) na všech revírech. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.

 2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „ lov na umělou mušku bez omezení“ ).

 3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.

 4. Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.

 5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.

 6. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.

 7. Lovící jsou povinni respektovat odchylky od BPVRPu jednotlivých revírů viz. popis revírů a www.crs-ova.fishnet.cz

 8. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP.

 9. Na pstruhových revírech územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku 7 dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité (pstruh obecný, lipan podhorní, pstruh duhový a siven americký) je možno pouze 3 dny v kalendářním týdnu. Tyto dny musí být v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) označeny zakroužkováním data.

 10. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.


Ustanovení pro lov ryb v tocích, které tvoří státní hranici

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.
Platí omezení úlovku ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady.
Hraničními P toky jsou: Opavice 1, Olše 7, Hrozová 1

U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

UPOZORNĚNÍ AOPK ČR: v oblasti pstruhových revírů Olše 5 P, 6, 7, Tyra 1, Lomná 1, Hluchová 1 platí v souvislosti s výskytem račího moru toto ustanovení: po ukončení lovu nebo pokračování lovu na jiném místě řádně vysušte rybářské nářadí a obuv, které přišlo do styku s vodou nebo rybami. Vodu z uvedených toků, ryby ani raky nepřenášejte do jiných lokalit, z důvodu možného rozšíření nákazy do nepostižených míst. V případě zjištění hromadného úhynu raků informujte ihned MěÚ Třinec – tel.: 558 306 318.


REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

 1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek vyjmenovaných druhů (K, Š, Ca – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek vyjmenovaných druhů ryb (K, Š, Ca – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.

 2. V době od 16. 10. do 15. 11. včetně je povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku a umělé nástrahy a lov nástražních rybek čeřínkováním. Ustanovení neplatí pro revír Slezská Harta 1A, kde je lov kaprovitých ryb povolen celoročně, pro revír Lomnický potok 1A, kde lov povolen od 1. 3. do 31. 12. a pro revíry a části revírů tvořené samostatným tokem. Na revírech MP v období od 15. 3. do 16. 6. může hospodář MO hájit revír max. 14 dnů z hospodářských důvodů (vyznačeno místními tabulemi).

 3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 týdně. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace, pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.

 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (K, Š, Ca) nebo jejich kombinace končí denní lov.

 5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanovena horní míra kapra na 70 cm – ulovený kapr o velikosti 70 cm a větší musí být s maximální šetrností vrácen do vody.

 6. Na všech revírech s výjimkou uvedených revírů platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.

 7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.crs-ova.fishnet.cz

 8. Na revírech 471 035 LOMNICKÝ POTOK 1 A a na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis jmenovaných revírů a www.rybsvaz-ms.cz

 9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.

 10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.

 11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.

 12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.

 13. Platí zákaz táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě.

 14. Na základě výjimky, udělené rybářským orgánem, je stanovena nejmenší lovná míra sumce velkého 50 cm. Platí zákaz transportu ulovených sumců do jiných revírů.


ZNAČKOVÁNÍ KAPRŮ

Za účelem zjištění ročních přírůstků byla část násady kaprů do revírů ODRA 2 A – podrevír č. 8, STONÁVKA 2 A a SLEZSKÁ HARTA 1 A opatřena plastovými (část nerezovými – STONÁVKA 2 A) značkami. Značka se nachází pod hřbetní ploutví kapra.

Lovící, který si kapra ponechá, je povinen po usmrcení ryby značku vyjmout a s písemným záznamem odevzdat neprodleně vlastní MO nebo jiné organizační složce svazu. Do záznamu uvede: jméno, příjmení, MO ČRS, revír a datum ulovení, přesnou délku a hmotnost ryby. (Ryba vrácená do revíru nesmí být zbavena značky!). Z řádně zpracovaných a se značkou předaných záznamů bude každoročně vylosováno 15 lovících, kteří obdrží zdarma územní povolenku na následující rok.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví
Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody… (viz § 26, odst. 1, písmeno b + c zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.


Ustanovení pro lov ryb v tocích, které tvoří státní hranici

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou tato ustanovení:
Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm.
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.
Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně.
Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1.
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.